PÁXINA DE RECURSOS   En castellano ►


SINAL vs RUIDO
MÁIS ALTO, POR FAVOR!

Nas cámaras dixitais, o valor da sensibilidade -ou ISO- é manipulable. Isto non quer dicir que a cámara careza dun índice de sensibilidade concreto. Significa, simplesmente, que a voltaxe á saída do sensor pode amplificarse mesmo antes de ser dixitalizado. Forzar o ISO significa que precisaremos menos luz, mais a costa de xerar ruido e perder gama dinámica.

Temos expricado xa que a capacidade dunha cámara dixital para xerar electróns vai en relación directa, en primeiro lugar, co tamaño das células fotosensibles. Outros dous factores dos que tamén depende a sensibilidade son a eficacia cuántica do sensor e a relación sinal-ruido da información antes da súa dixitalización.

A eficacia cuántica é o número de electróns xerados por cada fotón incidente. Sempre é menor que 1, porque non todos os fotóns incidentes liberan un electrón. Depende de cousas como a calidade do silicio ou a relación de apertura, que é a porcentaxe de superficie do sensor realmente sensible, non ocupada por circuitos ou rexistros de desprazamento.

O tamaño dos fotocaptadores ou píxeles limita o número de electróns úteis. Denomínase capacidade de pozo cheo (en inglés, "full well capacity"). Aínda que é un factor cuantitativo, determina xunto coa eficacia cuántica a calidade do sinal. Por iso, en sensores de igual tamaño, o número de megapíxeles está en relación directa coa resolución ou cantidade de información final, pero en relación inversa coa sensibilidade e a calidade desta.

Fontes de ruido
O ruido son aqueles electróns presentes no sinal que non corresponden ás luminosidades da escena. Sempre existe unha porcentaxe de ruido parásito, orixinada en distintas fontes. Os tipos máis importantes enuméranse a continuación:

Ruido fotónico: ningún fluxo de luz é uniforme, por moi estable que sexa a fonte e homoxéneas as superficies nas que se reflicte ou o medio en que se propaga. A súa desviación é puramente aleatoria, polo que se cuantifica segundo a distribución de Poisson, é dicir: o ruido fotónico vale a raíz cadrada do total do sinal, en termos de electróns presentes. Os seus efectos só se aprecian en zonas moi escuras ou pouco expostas.

Corrente escura: son os electróns de orixe térmica que xera o silicio a calquera temperatura maior que o cero absoluto. Non é significativo a velocidades normais e rápidas, pero as exposicións longas aumentan a temperatura do sensor, e o ruido duplícase cada 6 ó 7 graos. Este ruido aportado ao sinal é a raíz cadrada da corrente escura total.

Ruido de lectura: Prodúcese principalmente no preamplificador que le as cargas á saída do sensor (de tipo CCD) ou de cada fotodiodo (CMOS), e tamén na medición sobre a voltaxe que fai o conversor analóxico-dixital. É a principal fonte de ruido, especialmente a velocidades curtas.

r

Existen outras fontes de ruido, aínda que só en determinados casos son significativas: son a non uniformidade na fotorresposta dos píxeles, o ruido fotónico do ceo, a non uniformidade da corrente escura, o ruido 1/f ou de parpadeo, o ruido branco ou de Johnson, ou o ruido de reseteo.

O chamado ruido de disparo, por outra banda, é realmente unha categoría que engloba calquera ruido do que o comportamento se rixa pola distribución de Poisson.

Os distintos tipos de ruido non se acumulan, senón que se suman en cadratura. A resultante de dous ruidos de valores 3 e 4 non é 7, senón 5, xa que se calcula a raíz da suma dos cadrados.

O ruido total dun sistema combina todas as desviacións significativas. En moitos casos chegaría con isto: ruido total igual á raíz cadrada dos fotóns incidentes pola eficiencia cuántica por tempo, máis a corrente escura por tempo, máis o ruido de lectura ao cadrado. Vexamos a fórmula:

r

Os dous primeiros sumandos non se elevan ao cadrado porque xa producen un ruido igual á súa raíz. O resultado pode expresarse en voltaxe, ou máis comúnmente no número de electróns que producirían esa voltaxe.

Relación sinal-ruido
A chamada relación sinal-ruido mide a pureza da información a dixitalizar. É o cocente entre o sinal útil e o ruido medio ponderado, que -atención- non coincide co ruido total porque non inclue o ruido fotónico, ao consideralo parte do sinal útil, dado que está presente tamén na visión ocular:

r

Cando os fabricantes de cámaras dixitais incluen nas especificacións técnicas a rsr, o rmp adoita ser simplesmente o ruido de lectura. Para tomas ordinarias, as outras fontes de ruido non son significativas, aínda que en certos casos sí o son. Por exemplo: en fotografía do ceo remoto, inclúese obviamente no cálculo a corrente escura e o ruido fotónico do ceo ("sky noise").

Combatir o ruido
Por un lado, existen métodos físicos que solucionan casos concretos de ruido. Algúns exemplos: refrixerar o sensor minimiza a corrente escura; con filtros específicos pode evitarse a contaminación lumínica en tomas nocturnas, e o ruido de lectura diminue notablemente mellorando o deseño e calidade dos compoñentes electrónicos.

Por outro lado, hai unha serie de técnicas de procesado baseadas na suma, promedio ou sustración de imaxes:

O stacking consiste en superpoñer varias tomas da mesma escea. É como multiplicar a sensibilidade polo número de tomas, ademáis de incrementar a rsr:

r

Na fórmula, N é o número de imaxes combinadas. O stacking reduce considerablemente calquera ruido de disparo, incluido o ruido fotónico e o "sky noise".

O binning fai algo semellante, pero sumando grupos de 2 x 2, 3 x 3 ou 4 x 4 píxeles adxacentes. Moitas cámaras usan o binning para os tamaños de foto menores, agrupando as cargas dos píxeles do sensor. Evítase deste xeito o límite da capacidade de píxel e auméntase a rsr, a costa dunha menor resolución:

r

Binning de 2x2: vólcanse xuntos 2 píxeles de cada columna e lense os rexistros de 2 en 2 no preamplificador.

Un dark é unha toma feita cos mesmos parámetros que a fotografía e co obxectivo tapado. Sustraendo o dark da foto, pode contrarrestarse o ruido de lectura, a corrente escura e mesmo a non uniformidade dos fotocaptadores. Algunhas cámaras sustraen automáticamente un valor medio tomado da lectura dos píxeles limítrofes do sensor, que están tapados para que non reciban luz.

Un flat é unha toma de calibrado sobre unha superficie iluminada de forma homoxénea. É útil para descontar a non uniformidade dos píxeles, e sobre todo desviacións debidas á óptica, como o viñeteado.

Un bias é como un dark, pero tomado á maior velocidade que permita a cámara. É o máis útil para medir o ruido de lectura, xa que reduce ao mínimo os outros sinais.

Como o ruido adoita ser aleatorio, moito máis efectivo que usar dark ou bias sinxelos é facer un dark mestre coa combinación de moitos dark, ou un bias mestre a partir de moitos bias. Nas páginas web de astrofotografía hai abundantes experiencias que combinan uns métodos con outros.

r
Toma nocturna afectada de ruido do ceo.

r
Dark mestre, promedio de 16 dark cos
mesmos parámetros que a fotografía.

r
Resultado de restar da foto o dark mestro mediante
unha capa en modo Diferencia ou Sustraer.

Indice ISO e cuantificación en bits
A relación sinal-ruido é determinante para a profundidade de bits e para asignar o índice ISO equivalente do sistema.

Se unha cámara tene un ruido medio ponderado de 5 electróns, só podemos discriminar 2 píxeles cando a diferencia entre as súas cargas iguala ou supera este valor. Por tanto, o conversor A/D debería asignar os valores dixitais ao medir voltaxes que sexan múltiplos do xerado polo amplificador a partir de 5 electróns.

Dividindo a carga máxima de píxel (FWC) polo rmp, temos a rsr, que indica o número de valores dixitais que o sistema discrimina con fiabilidade. O seu logaritmo en base 2 dános a profundidade de bits óptima. Vexamos uns casos típicos:

r

Se os fabricantes destas tres cámaras deciden cuantificar a 12 bits, o da primeira medirá cada valor da escala con menos electróns que o seu ruido. As súas fotos serán máis ruidosas, e non sería raro ademáis que a súa sensibilidade tampouco fose moi boa e tivese un índice ISO máis baixo que as outras dúas.

A segunda cámara, lendo 10 electróns por nivel dixital, cumpre a profundidade de 12 bits. A terceira faino máis folgadamente con 16 electróns.

Supoñamos que a segunda ten un ISO equivalente a 100. Se o forzamos a 200, estamos índicándolle que, no canto de 10, lea 5 electróns para cada valor dixital. Ao facelo, comezamos a introducir ruido, porque entre dous valores dixitais consecutivos xa hai menos diferencia que o erro medio da toma.

A xeito de conclusión, se queremos sensores cunha boa relación sinal-ruido e tamén con bastantes megapíxeles de cara á ampliación da copia, o seu tamaño físico debe ser grande. É éste un argumento difícilmente discutible a favor dos sensores de tamaño completo (os chamados full-frame) ou aínda maiores.

 

PÁXINA DE RECURSOS   En castellano ►