REPRESENTACIÓN E MEDICIÓN DE DISTANCIAS E SEGMENTOS

En cónico a profundidade inflúe no tamaño aparente dos elementos (o campo visual ou perspectivo que ocupan). O tamaño real e o perspectivo só coinciden cando o obxeto está a profundidade cero (contido polo tanto no plano do cadro).

Segmento paralelo a LT.- Os segmentos máis sinxelos para medir son os frontais, xa que se representan a escala pero conservan a súa inclinación ou ángulo co plano horizontal. Como primeiro exemplo temos un segmento AB paralelo a LT, contido no Plano Xeometral: abonda con facer pasar dúas rectas polos seus extremos dende un punto de LH (por tanto paralelas no espazo), para obter un segmento igual en LT.

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com  

Podemos determinar a medida real co regulador da zona inferior, variar a posición do punto A, e comprobar que calquera punto de fuga F en LH ten o mesmo efecto.

Segmento vertical .- A maneira de comprobar ou determinar a medida dun segmento vertical é semellante. As rectas auxiliares que pasan polos dous extremos A, C, seguen sendo paralelas:

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com  

Outros segmentos frontais.- E o mesmo podemos facer con segmentos que teñan diferentes inclinacións, sempre coa condición de estaren contidos en planos frontais:

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com  

Para o resto das direccións hai que considerar a Distancia Principal. Equivale á separación entre o punto de fuga principal P e os Puntos de Distancia D, D'.

Segmento perpendicular ao Plano do Cadro.- Tendo en conta que estes últimos son as fugas das rectas horizontais que forman 45º con LT e o Plano do Cadro, podemos medir segmentos de punta (perpendiculares a este plano) que fugan a P, facendo pasar polos seus extremos dúas rectas dende calquera dos puntos de distancia:

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com  

Neste exemplo, e por simplificar, os extremos A e B do segmento están no Plano Xeometral. Así, dúas rectas paralelas a 45 graos producen un segmento igual en LT

Outros segmentos horizontais.- O resto das direccións horizontais fugan a LT. Un segmento de recta que fuga a horizonte pode medirse coa axuda dun punto que chamaremos "métrico", e que se sitúa abatendo V sobre LH cun arco de centro o punto de fuga. (V previamente abatido sobre o PC coa habitual rotación do Plano de Horizonte sobre LH)

  Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

Explicación: o abatemento supón que a distancia da fuga ao métrico é igual á distancia da fuga a V. Véxase o triángulo isósceles que forman, abatido enriba de LH. O triángulo 1B3 que vemos na perspectiva é semellante no espazo ao anterior, por paralelismo dos lados correspondentes, polo tanto 1B=13, así que a medida real de AB é 23.

Os exemplos anteriores utilizan segmentos no plano horizontal. Cando están a unha altura diferente hai que ter en conta que a medida real non aparecerá en LT, senón nunha paralela que pasa pola traza vertical da recta que contén o segmento. O aspecto, segundo os casos

Segmentos en calquera outra dirección.- No resto dos casos podemos rotar LH arredor de P, para que pase polo punto de fuga da recta que contén o segmento. Pola traza vertical T desta mesma recta facemos unha paralela. Sobre ela aparecerá a medida real se utilizamos o métrico adecuado, que se sitúa sobre a nova LH, a igual distancia da fuga que o punto V:

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com  

.