Teorema de Desargues

Páxina principal

 

Sección de Xeometría
Enunciado: Se proxectamos un triángulo ABC dende un punto e obtemos outro triángulo A'B'C', ambos os dous triángulos son perspectivos sempre que as prolongacións dos lados correspondentes se corten na mesma recta.

 

É o principal teorema da xeometría proxectiva. Pode comprobarse tanto con triángulos coplanares co vértice da proxección, como tamén no espacio tridimensional. Neste caso, a recta na que se cortan as prolongacións é a intersección dos dous planos:

O feito de que poidamos levar a situación espacial a un plano mediante abatementos, facilita moito os métodos de trazado de perspectivas cónicas.


Teoremas
 
Arriba