Teorema de Ptolomeo

Páxina principal

 

Sección de Xeometría
Enunciado: En todo cuadrilátero inscrito, o produto das diagonais é igual á suma dos produtos dos pares de lados opostos.

 

Se movemos os vértices do cuadrilátero no gráfico da esquerda, veremos como varían simultáneamente os rectángulos do gráfico da dereita, construídos os dous menores con cada par de lados opostos, e o maior coas diagonais.

O paralelismo das dúas liñas grises demostra que cada rectángulo menor equivale a unha das partes do rectángulo maior.

A demostración clásica, que vemos en libros e webs, é a seguinte:

Demostración clásica

Dado o cuadrilátero ABCD coas diagonais AC e BD, trácese un segmento AE tal que o ángulo BAE é igual a CAD.O triángulo ABE é semellante a ACD, e ABC é semellante a AED.no primeiro caso BE/AB = CD/AC, e no segundo DE/AD = CB/AC.

Polo tanto, BE·AC = AB·CD, e DE·AC = AD·CB. Logo BE·AC+DE·AC = AB·CD+AD·CB.

Como BE+DE tamén é BD, o produto das diagonais BD·AC é igual á suma de AB·CD e AD·CB, é dicer, os dous produtos de lados opostos.

Unha xeralización deste teorema é o Teorema de Casey.

Teoremas
 
Arriba